Zamówienia Publiczne

Zapytanie ofertowe na usługę cateringu dla uczniów odbywających kursy w ramach projektu „Profesjonalny elektryk”.

„Dostawa sprzętu i wyposażenia dydaktycznego elektrycznego w ramach realizacji projektu pn. „Profesjonalny elektryk

Projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego. NR projektu RPPK.09.04.00-18-0011/18

Zapytanie ofertowe – „Aktywna tablica 2020” – 02.12.2020r

zapytanie_ofert._Aktywna_Tablica_2020pobierz plik

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU NA PROJEKT I REALIZACJĘ MURALU
O TEMATYCE  „LOKALNI BOHATEROWIE WOJNY POLSKO-BOLSZEWICKIEJ”

Zespół Szkół Technicznych im. prof. Karola Olszewskiego w Sędziszowie Małopolskim jako organizator konkursu na projekt i realizację muralu o tematyce „Lokalni bohaterowie wojny polsko-bolszewickiej”, uprzejmie informuje, że do konkursu zgłoszono jeden projekt, który spełnił kryteria formalne. Decyzją Jury realizację muralu powierzono Panu Pawłowi Wołosowi.  Serdecznie gratulujemy!

Konkurs na projekt i realizację muralu o tematyce lokalni bohaterowie wojny polsko-bolszewickiej – 05.09.2020r

Zapytanie ofertowe ubranie robocze Profesjonalny elektryk – 15.06.2020r

Zapytanie ofertowe nnw Profesjonalny elektryk – 15.06.2020r

Zapytanie ofertowe dojazd Profesjonalny elektryk – 15.06.2020r

Zapytanie ofertowe catering Profesjonalny elektryk – 15.06.2020r

Zapytanie ofertowe nnw – 09.06.2020r

Zapytanie ofertowe catering – 09.06.2020r

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – 11.01.2020r

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – kurs na podnośniki nożycowe – 23.12.2019r

„Zapytania ofertowe na catering, ubezpieczenie i odzież roboczą dla uczniów odbywających staże w terminie od 13 do 24 stycznia w ramach projektu Profesjonalny elektryk” -19.12.2019r

Zapytania ofertowe „Profesjonalny elektryk” – pobierz plik

„Zapytania ofertowe na catering, ubezpieczenie i odzież roboczą dla uczniów odbywających staże w terminie od 13 do 24 stycznia w ramach projektu Zawód z przyszłością” z dnia 19.12.2019r

Zapytania ofertowe „Zawód z przyszłością” – pobierz plik 

Ogłoszenie nr 624889-N-2019 z dnia 2019-11-20 

Zespół Szkół Technicznych im. prof. Karola Olszewskiego:  „Usługa szkoleniowa dotycząca przeprowadzenia kursów: SEP, Obsługi podnośników koszowo – nożycowych, Sterowników PLC oraz Sieci inteligentnych KNX szkolenia organizowane w ramach projektu Profesjonalny elektryk

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty sannort – 18.12.2019r

Wezwanie do złożenia dokumentów edukator – 18.12.2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty kurs PLC – 13.12.2019r

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty – 09.12.2019r

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – 09.12.2019r

Ogłoszenie o zamówieniu 

SIWIZ

Umowa powierzenia – ZST – projekt

Załącznik 2.1 – formularz oferty

Załącznik 3.1 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik 3.2 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik 3.3 zobowiązanie podmiotu

Załącznik 3.4 oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik 3.5 – doświadczenie trenera-trenerów

Załącznik 4.1 projekt umowy

Załącznik nr 5.1 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Protokół z otwarcia ofert

„Notatka z otwarcia ofert dotyczących usługi Cateringu, ubezpieczenia NNW uczniów oraz zakupu odzieży roboczej dla uczniów odbywających staż w ramach projektu Zawód z przyszłością” – 18.06.2019r

Notatka z otwarcia ofert 

„Notatka z otwarcia ofert dotyczących  ubezpieczenia NNW uczniów oraz nauczycieli odbywających staż w ramach projektu Profesjonalny elektryk” – 18.06.2019r

Notatka z otwarcia ofert

Zapytanie ofertowe na catering dla uczniów odbywających staże zawodowe w ramach projektu  Profesjonalny elektryk -13.06.2019r

Zapytanie ofertowe

Ogłoszenie nr 549549-N-2019 z dnia 2019-05-20 r. Zespół Szkół Technicznych im. prof. Karola Olszewskiego: „Dostawa sprzętu i wyposażenia dydaktycznego informatycznego w ramach realizacji projektu pn. „Profesjonalny elektryk”. 10-06.2019r

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe na catering dla uczniów odbywających staże zawodowe w ramach projektu  Zawód z przyszłością – 07.06.2019

Zapytanie_ofertowe_o catering

Zapytanie ofertowe na zakup ubezpieczenia NNW dla nauczycieli odbywających staże zawodowe w ramach projektu Profesjonalny elektryk – 07.06.2019r

Zapytanie ofertowe na zakup ubezpieczenia NNW dla uczniów odbywających staże zawodowe w ramach projektu Profesjonalny elektryk – 07.06.2019r

Zapytanie_ofertowe_ubezpieczenie_uczniów_

Zapytanie ofertowe na zakup ubezpieczenia NNW dla uczniów odbywających staże zawodowe w ramach projektu Zawód z przyszłością – 07.06.2019r

Zapytanie_ofertowe_ubezpieczenie_uczniów

Zapytanie ofertowe na zakup odzieży roboczej dla uczniów odbywających staże zawodowe w ramach projektu Zawód z przyszłością – 07.06.2019r.

Zapytanie ofertowe_na_zakup_odzieży

Ogłoszenie nr 549549-N-2019 z dnia 2019-05-20 r. Zespół Szkół Technicznych im. prof. Karola Olszewskiego: „Dostawa sprzętu i wyposażenia dydaktycznego informatycznego w ramach realizacji projektu pn. „Profesjonalny elektryk”.

Protokół z otwarcia ofert

Modyfikacja SIWIZ (opis przedmiotu zamówienia)

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWIZ

Przetarg – pobierz załączniki

Ogłoszenie nr 533123-N-2019 z dnia 2019-04-03 r. 
Zespół Szkół Technicznych im. prof. Karola Olszewskiego: „Dostawa sprzętu i wyposażenia dydaktycznego w ramach realizacji projektu pn. „Profesjonalny elektryk”. 03.04.2019r

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania – 06.05.2019r

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty

Protokół z otwarcia ofert str. 1

Protokół z otwarcia ofert str..2

Ogłoszenie o zamówieniu dostawy

Pliki do pobrania (dokumenty w załącznikach):

SIWIZ

Pobierz załączniki

 

Prace adaptacyjne w pomieszczeniach pracowni elektrycznej – 26.02.2019r

Formularz oferty

Umowa

Przedmiar

Zapytanie ofertowe adaptacja pomieszczeń prac elektrycznej

Notatki z zapytań ofertowych – 31.01.2019r

Notatka z zapytania ofertowego „Profesjonalny elektryk”

Notatka z zapytania ofertowego „Zawód z przyszłością”

Zapytanie ofertowe na catering dla uczniów odbywających staże zawodowe w ramach projektu Zawód z przyszłością – 26.01.2019

formularz oferty

projekt umowy

zapytanie ofertowe mechanik

Zapytanie ofertowe na zakup ubezpieczenia NNW dla uczniów odbywających staże zawodowe w ramach projektu Zawód z przyszłością – 26.01.2019r

formularz oferty

projekt umowy-

zapytanie ofertowe ubezpieczenie mechanik

Zapytanie ofertowe na catering dla uczniów odbywających staże zawodowe w ramach projektu Profesjonalny elektryk – 26.01.2019r

formularz oferty

projekt umowy

zapytanie ofertowe elektryk

Zapytanie ofertowe na zakup ubezpieczenia NNW dla uczniów odbywających staże zawodowe w ramach projektu Profesjonalny elektryk – 26.01.2019r

formularz ofertormularz oferty

projekt umowy

zapytanie ofertowe ubezpieczenie elektryk

Zapytanie ofertowe na organizację dojazdu dla uczniów odbywających staże zawodowe w ramach projektu Profesjonalny elektryk – 26.01.2019r

formularz oferty

projekt umowy

zapytanie ofertowe dojazd elektryk

Zapytanie ofertowe na zakup odzieży roboczej dla uczniów odbywających staże zawodowe w ramach projektu Profesjonalny elektryk – 26.01.2019r

formularz oferty

projekt umowy

zapytanie ubranie robocze

OFERTA NA WYKONANIE PLAKATÓW

Zespół Szkół Technicznych im. prof. K. Olszewskiego w Sędziszowie Małopolskim zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie plakatów, informatorów oraz filmu promującego zmodyfikowany kierunek nauczania technika mechanika w ramach projektu pt. „Zawód z przyszłością” realizowany w ramach działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego nr projektu RPPK.09.04.00-18-0002/17

Załącznik nr 1 loga projektu

Załącznik nr 2 formularz oferty

Załącznik nr 3 projekt umowy

zapytanie ofertowe

Notatka z otwarcia ofert z zapytania ofertowego z dnia 23.11.2018r. na ubezpieczenie NNW 5 nauczycieli odbywających staże w PZL Sędziszów Małopolski

szczegółowa notatka z zapytania ofertowego

Zakup ubezpieczenia NNW dla nauczycieli odbywających staże zawodowe w ramach projektu” Zawód z przyszłością”.

formularz oferty

projekt umowy

zapytanie ofertowe ubezpieczenie nauczycieli

Zapytania Ofertowe 2017/2018

Wykonywanie zadań służb bhp

Pobierz plik

Informacja o wynikach naboru na partnera projektu

Powiat Ropczycko-Sędziszowski informuje, że decyzją Zarządu Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego z dnia 20.04.2018 r. partnerem projektu składanego w konkursie nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-022/18 w ramach Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, został wybrany następujący podmiot: Elektromontaż Rzeszów S.A., 35-060 Rzeszów, ul. Słowackiego 20.

Ogłoszenie otwartego naboru partnera / partnerów
spoza sektora finansów publicznych
w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu
w ramach konkursu nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-022/18

Powiat Ropczycko-Sędziszowski ogłasza otwarty nabór partnera / partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego w konkursie zamkniętym nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-022/18.
Nabór partnera prowadzony jest na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U t.j. z 2017 r. poz. 1460, z późń. zm.).

 Pliki do pobrania:

ogłoszenie

regulamin

załącznik-formularz

Zapytanie ofertowe
na 
zakup frezarki z wyposażeniem dodatkowym

informacja i formularz ofertowy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 16-02-2018r.
Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawy sprzętu i wyposażenia dydaktycznego w ramach realizacji projektu pn. Zawód z przyszłością”

informacja

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego z dnia 09-02-2018r.
„Dostawa sprzętu i wyposażenia dydaktycznego w ramach realizacji projektu
pn. „Zawód z przyszłością”

informacja z otwarcia ofert

 

Ogłoszenie nr 511463-N-2018 z dnia 2018-01-30 r. 
Zespół Szkół Technicznych im. prof. Karola Olszewskiego: „Dostawa sprzętu i wyposażenia dydaktycznego w ramach realizacji projektu pn. „Zawód z przyszłością”.

ogłoszenie o zamówieniu – dostawy

 Pliki do pobrania:

SIWIZ

dokumenty

zmiany SIWIZ

zmiany SIWIZ 2

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego z dnia 24.11.2017r.
Przedmiot zamówienia: roboty budowlane/dostawa/usługa *
Adaptacja pomieszczeń warsztatów mechanicznych

W wyżej wymienionym zapytaniu wpłynęły następujące oferty:
1.Nazwa i adres Wykonawcy
„Direct” Adam Toś, Firma Remontowo-Budowlana 36-100 Kolbuszowa, ul. Jana Pawła II 8
Cena brutto zł.: 33475,00 (trzydzieści trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt pięć złotych)
2.Nazwa i adres Wykonawcy
Firma Remontowo Budowlana Paweł Polek, 36-100 Kolbuszowa, Kolbuszowa Górna 470A
Cena brutto zł.:  31480,00 (trzydzieści jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych)
3.Nazwa i adres Wykonawcy
Elektro-Mar Marta Śledziona, 39-120 Sędziszów Młp, ul. Sienkiewicza 15
Cena brutto zł.: 35670,00 (trzydzieści pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt złotych)

Wybrano ofertę nr 2 – Firma Remontowo Budowlana Paweł Polek, 36-100 Kolbuszowa, Kolbuszowa Górna 470A
Uzasadnienie: oferta ta zawierała najniższą cenę brutto.

Notatka z otwarcia ofert z Zapytania ofertowego z dnia 24 listopada 2017 r.

Zapytanie ofertowe
na wykonanie robót budowlanych poniżej 30000 euro
(nazwa rodzaju zamówienia – dostawa/usługa/roboty budowlane)
pn. Adaptacja pomieszczeń warsztatów mechanicznych

Pobierz pliki

Możliwość komentowania została wyłączona.