Usługi edukacyjne

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:


 

Sędziszów Małopolski: Usługi edukacyjne dotyczące prowadzenia zajęć dodatkowych oraz dydaktyczno wyrównawczych z matematyki, języka polskiego, języka angielskiego i języka niemieckiego
Numer ogłoszenia: 345032 – 2014; data zamieszczenia: 16.10.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Technicznych im. prof. Karola Olszewskiego , ul. Wyspiańskiego 2, 39-120 Sędziszów Małopolski, woj. podkarpackie, tel. 17 2216424, faks 17 2216424.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://zstsedziszow.edu.pl/
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: https://zstsedziszow.edu.pl/?page_id=116

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi edukacyjne dotyczące prowadzenia zajęć dodatkowych oraz dydaktyczno wyrównawczych z matematyki, języka polskiego, języka angielskiego i języka niemieckiego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług edukacyjnych związanych z przeprowadzeniem zajęć dodatkowych: Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze z matematyki i z języka polskiego, oraz zajęcia dodatkowe z języków obcych zawodowych języka niemieckiego i języka angielskiego. Zajęcia dydaktyczno / wyrównawcze z matematyki odbywać się będą w 2 grupach 8 osobowych po 30 godzin każda z grup. Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze z języka polskiego będą w 2 grupach 8 osobowych po 30 godzin każda z grup. Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego zawodowego mają odbywać się w 2 grupach 12 osobowych po 30 godzin każda z grup. Zajęcia z języka niemieckiego zawodowego prowadzone będą w jednej grupie 12 osobowej liczba godzin zajęć to 30. Przedmiot zamówienia zostaje podzielony na następujące części: Część pierwsza – przeprowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki. Zajęcia będą prowadzone dla dwóch grup szkoleniowych w wymiarze po 30 godzin lekcyjnych dla każdej grupy. Grupa powinna liczyć 8 osób. Okres realizacji zajęć listopad 2014r. – kwiecień 2015r. Część druga – przeprowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego. Zajęcia będą prowadzone dla dwóch grup szkoleniowych w wymiarze po 30 godzin lekcyjnych dla każdej grupy. Grupa powinna liczyć 8 osób. Okres realizacji zajęć listopad 2014r. – kwiecień 2015r. Część trzecia – przeprowadzenie zajęć dodatkowych z języka angielskiego zawodowego. Zajęcia będą prowadzone dla dwóch grup szkoleniowych w wymiarze po 30 godzin lekcyjnych dla każdej grupy. Grupa powinna liczyć 12 osób. Okres realizacji zajęć listopad 2014r. – kwiecień 2015r. Część czwarta – przeprowadzenie zajęć dodatkowych z języka niemieckiego zawodowego. Zajęcia będą prowadzone dla jednej grupy szkoleniowej w wymiarze po 30 godzin lekcyjnych. Grupa powinna liczyć 12 osób. Okres realizacji zajęć listopad 2014r. – kwiecień 2015r..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Działalność prowadzona na potrzeby wykonywania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień, wykonawca składa oświadczenie.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, Wykonawca składa oświadczenie.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, Wykonawca składa oświadczenie.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli Wykonawca odpowiednio udokumentuje, że dysponuje lub na czas realizacji usługi będzie dysponował co najmniej jedną osobą która: – posiada wykształcenie wyższe magisterskie w dziedzinie: matematyki, języka polskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego w zależności od części zamówienia, – posiada co najmniej 5 letni staż pracy jako nauczyciel przedmiotów w szkołach ponadgimanazjalnych – stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, Wykonawca składa oświadczenie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: https://zstsedziszow.edu.pl/?page_id=116
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół Technicznych im. prof. K. Olszewskiego w Sędziszowie Małopolskim, ul Wyspiańskiego 2, 39-120 Sędziszów Małopolski.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.10.2014 godzina 10:30, miejsce: Zespół Szkół Technicznych im. prof. K. Olszewskiego w Sędziszowie Małopolskim, ul Wyspiańskiego 2, 39-120 Sędziszów Małopolski Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Podkarpacie stawia na zawodowców w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Część pierwsza – przeprowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część pierwsza – przeprowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki. Zajęcia będą prowadzone dla dwóch grup szkoleniowych w wymiarze po 30 godzin lekcyjnych dla każdej grupy. Grupa powinna liczyć 8 osób. Okres realizacji zajęć listopad 2014r. – kwiecień 2015r..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Część druga – przeprowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część druga – przeprowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego. Zajęcia będą prowadzone dla dwóch grup szkoleniowych w wymiarze po 30 godzin lekcyjnych dla każdej grupy. Grupa powinna liczyć 8 osób. Okres realizacji zajęć listopad 2014r. – kwiecień 2015r..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Część trzecia – przeprowadzenie zajęć dodatkowych z języka angielskiego zawodowego..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część trzecia – przeprowadzenie zajęć dodatkowych z języka angielskiego zawodowego. Zajęcia będą prowadzone dla dwóch grup szkoleniowych w wymiarze po 30 godzin lekcyjnych dla każdej grupy. Grupa powinna liczyć 12 osób. Okres realizacji zajęć listopad 2014r. – kwiecień 2015r..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Część czwarta – przeprowadzenie zajęć dodatkowych z języka niemieckiego zawodowego..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część czwarta – przeprowadzenie zajęć dodatkowych z języka niemieckiego zawodowego. Zajęcia będą prowadzone dla jednej grupy szkoleniowej w wymiarze po 30 godzin lekcyjnych. Grupa powinna liczyć 12 osób. Okres realizacji zajęć listopad 2014r. – kwiecień 2015r..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Możliwość komentowania została wyłączona.