Regulamin SU

Podstawa prawna regulaminu:
1.    Ustawa z dn. 7 września o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95 z dn. 25 października, poz. 425 wraz z późniejszymi zmianami);
2.    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie ramo-wego statutu publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum.
3.    Statut Zespołu Szkół Technicznych im .prof. K.Olszewskiego w Sędziszowie Młp
§ 1.
1.    W Zespole Szkół Technicznych działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie Szkoły
2.    Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
§ 2.
Kompetencje Samorządu Uczniowskiego są następujące:

1.    Organizowanie wyborów do Rady Samorządu Szkolnego na terenie Szkoły
2.    Zaopiniowanie wyboru  Opiekuna\ów SU dokonanego przez Dyrektora Szkoły lub podanie własnych propozycji Opiekuna\ów spośród pracowników pedagogicznych.
3.   Planowanie pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny
4.  Przedstawianie innym organom Szkoły wniosków i opinii we wszystkich sprawach Szkoły a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw ucznia, a miedzy inny-mi:
•    prawa do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
•    prawa do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
•    prawa do organizacji życia szkolnego, umożliwiającej zachowanie właściwych pro-porcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
3.    Występowanie o interwencję w wypadku naruszenia praw ucznia do wychowawcy klasy, opiekunów SU, pedagoga, Dyrektora,
4.    Planowanie własnej działalności w wybranych przez uczniów formach aktywności, współtworzenie Harmonogramów Pracy Wychowawczej,
5.    Organizowanie wybranych przez uczniów form działalności kulturalnej, oświatowej, spor-towej, rozrywkowej
6.    Opiniowanie wniosku o przeniesienie ucznia do innej szkoły ,opiniowanie dni wolnych od zajęć dydaktycznych, proponowanie wyróżnień dla uczniów(stypendia)
§ 3.
Samorząd Uczniowski działa poprzez następujące organy:

1.    Klasowe Samorządy Uczniowskie.
2.    Radę Samorządu Uczniowskiego w składzie czteroosobowym.
3.    Współpracując z Opiekunem\ami SU.
§ 4.
Zasady wybierania i działania Klasowych Samorząd Uczniowskich są następujące:

1.    Wyborów dokonuje się we wrześniu, w klasach I.
2.    Każda klasa wybiera spośród swojej społeczności przewodniczącego i zastępcę(skarbnika, sekretarza)
3.    Wybory odbywają się w sposób powszechny, bezpośredni i tajny.
4.    Kadencja Rady Klasowej co najmniej rok.
5.    Samorząd Klasowy reprezentuje interesy uczniów danej klasy na spotkaniach SU
6.    Samorząd Klasowy reprezentuje interesy uczniów danej klasy wobec nauczycieli
7.    Samorząd Klasowy organizuje klasowe imprezy.

§ 5.
Zasady wybierania i działania Rady Samorządu Uczniowskiego są następujące:
1.    Samorząd Uczniowski(cała społeczność szkolna) spośród swojego grona wybiera cztero-osobową Radę Samorządu Uczniowskiego.
2.     Wybory Rady odbywają się w sposób następujący:
•    Wybory są tajne.
•    Prawo wyborcze ma każdy uczeń  ,nauczyciel, pedagog ,dyrektor Szkoły
•    O objęciu funkcji w Radzie Samorządu Uczniowskiego decyduje ilość głosów według  kolejności(przewodniczący ,z-ca, skarbnik ,sekretarz)
•    Samorządy Klasowe zgłaszają propozycje kandydatów na dwa tygodnie przed wybo-rami
•    Kandydatem może być uczeń klasy II,III
•    Każdy kandydat przygotowuje akcję promującą jego osobę (program)
•    Informacja o Wyborach podana zostaje na gazetce ściennej SU oraz stronie interne-towej szkoły
Kadencja Rady Samorządu Uczniowskiego trwa co najmniej  rok.
3.    Rada może powołać zespoły, zajmujące się wybranym rodzajem działalności (kulturalnej, rozrywkowej, porządkowej, dekoracyjnej, wyborczej, konkursowej i inne)
Rada może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł. Fundusze te w całości są przeznaczane na organizację działalności Samorządu Uczniowskiego oraz na cele charytatywne. Każda akcja zarobkowa wymaga zgody Dyrektora i jest przeprowa-dzana pod kontrolą Opiekunów SU

§ 6.
Postanowienia końcowe:

1.    Spotkania SU (Rady SU, Samorządów Klasowych, zespołów zadaniowych i chętnych uczniów ZSZ) odbywają się co najmniej raz w miesiącu.
2.    Przebieg spotkań może być protokołowany.
3.    Dowody realizacji przedsięwzięć realizowanych przez SU w postaci sprawozdań  zamieszczane są w księdze protokołów SU, Rady Pedagogicznej w postaci galerii na stronie internetowej szkoły      i Kronice Szkoły oraz gazetce ściennej SU
4.    Niniejszy Regulamin jest uchwalany przez Radę Samorządu Uczniowskiego i Samorządy Klasowe w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
5.    Regulamin może być zmieniony na wniosek: Rady Samorządu Uczniowskiego  lub Rady złożonej z uczniów tworzących Samorządy Klasowe.

Możliwość komentowania została wyłączona.