Podkarpacie Stawia na Zawodowców

Projekt: „Podkarpacie stawia na zawodowców”
Nr projektu: WND-POKL.09.02.00-18-001/12
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013
Człowiek – najlepsza inwestycja
Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.2: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
Okres realizacji: 05.2012 r. – 08.2015 r.

 

Budżet projektu dla naszej szkoły wynosił 849131,55zł. 182 uczniów skorzystało z następujących form wsparcia: Staże w branży dla 120 osób w których uczniowie poznali funkcjonowanie firm i rzeczywiste warunki pracy u pracodawców. Zajęcia z doradztwa edukacyjno – zawodowego 100 osób, Kurs ECDL powiązany ze zdobyciem uprawnień 24 osoby, Kurs obsługi kasy fiskalnej 20 osób, kurs SEP wraz z egzaminem państwowym 40 osób, Kurs wizażu 20 osób, kurs informatyczny CISCO 30 osób, kurs obrabiarek sterowanych numerycznie CNC 30 osób, kurs obsługi wózków widłowych 20 osób. Uczniowie mieli możliwość zdobycia uprawnień pozwalających na obsługę wózka widłowego. W kursie Tm uczestniczyło 20 osób. W firmie symulacyjnej Technik uczestniczyło 21 osób z branży handlowej, informatycznej i elektrycznej. Działalność firmy symulacyjnej umożliwiła poznanie zasad funkcjonowania podmiotów gospodarczych uczniom kształcącym się w zawodach technik handlowiec, elektryk i informatyk. Zajęcia w Firmie, która prowadziła symulowaną działalność usługowo – handlową były realizowane w formie warsztatów dla uczniów z ww. kierunków. Istotą pracy firmy jest symulacja, czyli naśladownictwo pracy autentycznego przedsiębiorstwa, w którym wszystkie operacje biurowe, usługowe niezależne od profilu firmy są identyczne jak w rzeczywistym przedsiębiorstwie. Praca jest rzeczywista, natomiast towar i pieniądz są fikcyjne. Ze środków pozyskanych w ramach projektu wyposażono: Pracownie doradztwa zawodowego w sprzęt, oprogramowanie, literaturę oraz pomoce dydaktyczne potrzebne do realizacji zajęć z doradztwa zawodowego. Doposażono dwie pracownie elektryczne w niezbędny sprzęt zgodny z nową podstawą programową potrzebny do prowadzenia kształcenia i egzaminowania uczniów w zawodzie technik elektryk. Zakupiono kompletną pracownię informatyczną pozwalającą kształcić młodzież w zawodzie technik informatyk. Doposażono pracownię zawodową w zawodzie technik handlowiec w nowoczesny sprzęt i oprogramowanie ułatwiające prowadzenie kształcenia. Zakupiono nowoczesne oprogramowanie CAD CAM do pracowni mechanicznej. Do prowadzenia zajęć w firmie symulacyjnej pozyskano niezbędny sprzęt i oprogramowanie. Zaadoptowano pomieszczenie na pracownię stolarską oraz wyposażono tą pracownie w niezbędne maszyny i urządzenia które pozwolą na prowadzenie kształcenia praktycznego w tym zawodzie. Uczniowie mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego 16 osób oraz matematyki również 16 osób. 24 osoby uczestniczyło w zajęciach dodatkowych z języka angielskiego zawodowego, 12 osób w zajęciach z języka niemieckiego. Jedną z zalet projektu która może być wykorzystana do dalszego podnoszenia poziomu kształcenia są programy zajęć opracowane specjalnie na potrzeby projektu. Programy te w szczególności dotyczą zajęć prowadzonych w firmie symulacyjnej oddzielny program do każdej z branż. Opracowano również program z zakresu zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej, oraz programy do zajęć dodatkowych z języka angielskiego i niemieckiego.

Komentarze są wyłączone.