Ogólne Informacje

W sobotę,14 maja 2022 r. odbyła się Kampania Społeczna – Rajd Rowerowy, która  została zorganizowana przez Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączająca w Ropczycach. Kampania  miała na celu popularyzowanie idei szeroko pojętej edukacji włączającej oraz kształtowanie postawy aktywności i zdrowego trybu życia. W kampanię zaangażowali się rodzice, uczniowie i nauczyciele SOSW w Ropczycach oraz szkół ogólnodostępnych realizujących Projekt „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” w tym ZST w Sędziszowie Młp.

Delegacja ZST w Sędziszowie Młp na Konferencji: „Różne potrzeby, różne możliwości, równe szanse” zorganizowanej przez SCWEW w Ropczycach. Konferencję uświetnił uczeń Jakub Cabaj wykonując własny utwór „Tacy sami”.

https://tiny.pl/9n14n – pobierz

SCWEW Ropczyce

Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)

Projekt realizowany w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

Grantobiorca: Powiat Ropczycko – Sędziszowski

Wartość projektu: 1 817485,52 zł

Okres realizacji projektu: 1.08.2021 r. – 30.06.2023 r.

Powiat Ropczycko – Sędziszowski wyznaczył na SCWEW w zakresie zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ropczycach. W ramach działań SCWEW porozumienia podpisali i współprace podjęło 7 przedszkoli/szkół ogólnodostępnych, których organem prowadzącym jest Powiat Ropczycko – Sędziszowski oraz Gmina Sędziszów Młp.:

1. Publiczne Przedszkole przy Zespole Szkół w Górze Ropczyckiej,

2. Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach,

3. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Sędziszowie Młp.,

4. Szkoła Branżowa I Stopnia nr 1 w Ropczycach w Zespole Szkół im. Ks. dra Jana Zwierza

w Ropczycach,

5. Technikum nr 1 w Sędziszowie Młp. w Zespole Szkół Technicznych im. Prof. Karola Olszewskiego w Sędziszowie Młp.,

6. Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 w Ropczycach w Zespole Szkół Agro Technicznych im. Wincentego Witosa w Ropczycach,

7. Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Zagorzycach Dolnych.

„Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą (SCWEW) to specjalistyczny zespół działający w przedszkolu specjalnym/szkole specjalnej/placówce specjalnej

– prowadzącej działalność edukacyjną – oraz korzystający z jej zasobów kadrowych

i merytorycznych, a także zasobów zewnętrznych, tj. innych podmiotów. Celem SCWEW jest udzielanie wsparcia przedszkolom i szkołom ogólnodostępnym w zakresie doskonalenia kompetencji kadry i zapewnienia wszystkim dzieciom/uczniom możliwości pełnego rozwoju,

z wykorzystaniem oferty edukacyjnej na każdym etapie kształcenia, uwzględniającej ich indywidualne potrzeby i możliwości. Podejmowane działania w perspektywie długofalowej mają służyć wspieraniu przedszkola/szkoły w celu zapewnienia wysokiej jakości edukacji dla wszystkich, a w szerszej − budować zasady społeczeństwa włączającego”.

Model Funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukacje Włączającą

Ośrodek Rozwoju Edukacji

Marzec 2021 r.

Celem głównym przedsięwzięcia grantowego jest poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci/uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w ramach udzielonego Grantu na utworzenie

i funkcjonowanie Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączająca (SCWEW).

Realizacja projektu obejmuje 8 etapów, założone przez SCWEW w Ropczycach efekty do realizacji na poszczególnych etapach to m.in.:

1. Powołanie Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą, którego rolę będzie pełni Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ropczycach. Powołanie i zatrudnienie zespołu kadry SCWEW oraz koordynatorów edukacji włączającej,

2. Przeprowadzenie pogłębionej diagnozy przedszkola i szkół objętych wsparciem,

3. Przeprowadzenie przez Lidera spotkań z radą pedagogiczną,

4. Zawarcie porozumienia o współpracy z podmiotami współpracującymi z SCWEW,

5. Uruchomienie wypożyczalni sprzętu,

6. Konsultacje indywidualne dla dyrektorów szkół i koordynatorów SCWEW,

7. Konsultacje eksperckie, mające charakter bezpośredniego wsparcia w trudnościach zgłaszanych przez pracowników przedszkola/szkół,

8. Spotkania/konsultacje w tworzeniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla dzieci/uczniów z niepełnosprawnościami, indywidualnych programów nauczania indywidualnego, indywidualnego toku nauki, indywidualnych programów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,

9. Spotkania konsularne związane z opracowaniem i dostosowaniem programów oraz nauczaniem, z uwzględnieniem potrzeb zróżnicowanej grupy,

10. Wsparcie specjalistyczne dla rodziców/dzieci/uczniów,

11. Konsultacje eksperckie dla dzieci/uczniów/rodziców/nauczycieli – lekarz psychiatra dzieci i młodzieży/ neurolog dziecięcy,

12. Konsultacje eksperckie/specjalistyczne dla dzieci/uczniów/rodziców/nauczycieli

w zależności od potrzeb,

13. Rady szkoleniowe mające na celu podniesienie kompetencji pracowników przedszkola/szkół ogólnodostępnych,

14. Konsultacje mające na celu podniesienie kompetencji w zakresie użytkowania sprzętu,

15. Konferencja otwierająca skierowana do społeczności lokalnej,

16. Przeprowadzenie kampanii społecznej wspierającej rozwój społeczności lokalnej,

17. Obserwacje wspierające/ superwizje koleżeńskie,

18. Konsultacje eksperckie indywidualne i grupowe dla nauczycieli i dyrektorów,

19. Prowadzenie modelowych zajęć na terenie przedszkoli i szkół ogólnodostępnych,

20. Działania doradczo-szkoleniowe w zakresie podniesienia kompetencji pracowników szkół związanych z działaniami interwencyjnymi,

21. Zorganizowanie i utworzenie przez Zespół SCWEW co najmniej 1 sieci współpracy

i samokształcenia dla szkół i przedszkoli ogólnodostępnych,

22. Zorganizowanie konferencji „Porozmawiajmy o dzieciach – RAZEM DLA AUTYZMU”,

23. Zorganizowanie konferencji „Dni Godności”,

24. Przeprowadzenie ewaluacji prowadzonych działań,

25. Zorganizowanie konferencji podsumowującej projekt,

26. Opracowanie publikacji zawierającej opis rozwiązań wypracowanych w trakcie funkcjonowania SCWEW.

Zespół SCWEW

#SCWEWRopczyce

#SzkołaMarzeń

#SCWEW

#OśrodekRozwojuEdukacji

 

Zapraszamy nauczycieli, koordynatorów oraz rodziców z placówek partnerskich. Od stycznia 2022 w Specjalistycznym Centrum Wspierającym Edukację Włączającą w Ropczycach (SCWEW) funkcjonuje  wypożyczalnia sprzętu wspomagającego pracę z dzieckiem/uczniem ze zróżnicowanymi potrzebami.

Godziny otwarcia wypożyczalni:

Poniedziałek  10.25 -11.20

Wtorek            14.00 -18.30

Środa              13.00 -14.30

Czwartek        14.00 -16.00

Piątek                9.35 -10.16

Możliwość komentowania została wyłączona.