CNC przetarg

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 344918-2014 z dnia 2014-10-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu – Sędziszów Małopolski
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług edukacyjnych dotyczących przeprowadzenia Kursu obrabiarek sterowanych numerycznie CNC w ramach projektu Podkarpacie stawia na zawodowców współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Termin składania ofert: 2014-10-24

 

Sędziszów Małopolski: Kurs obrabiarek sterowanych numerycznie CNC.
Numer ogłoszenia: 354918 – 2014; data zamieszczenia: 24.10.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 344918 – 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Technicznych im. prof. Karola Olszewskiego, ul. Wyspiańskiego 2, 39-120 Sędziszów Małopolski, woj. podkarpackie, tel. 17 2216424, faks 17 2216424.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kurs obrabiarek sterowanych numetycznie CNC..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług edukacyjnych dotyczących przeprowadzenia Kursu obrabiarek sterowanych numerycznie CNC w ramach projektu Podkarpacie stawia na zawodowców współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu obrabiarek sterowanych numerycznie CNC dla 10 uczniów, uczennic technikum w Zespole Szkół Technicznych im. prof. K. Olszewskiego w Sędziszowie Małopolskim, mieszkających na terenie województwa podkarpackiego. Zamawiający informuje, że zajęcia z obrabiarek sterowanych numerycznie CNC dla 10 osób będą realizowane jednej grupie szkoleniowej 10-osobowej w wymiarze 110 godzin, w tym programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie CNC min 60 godzin. Po zakończeniu kursu uczniowie powinni dostać zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz certyfikat zdobytych kompetencji Technicznych z zakresu wykonywania zawodu operator obrabiarek sterowanych numerycznie. Zajęcia teoretyczne oraz z obsługi obrabiarek konwencjonalnych będą realizowane w roku szkolnym 2014/2015 od listopada 2014r. do marca 2015r. w dni robocze w godz. 14.00-18.00 jako zajęcia pozalekcyjne wg harmonogramu opracowanego dla każdej z grup w zależności od dokonanego naboru. Zajęcia z programowania i obsługi obrabiarek CNC powinny być zrealizowane po ukończeniu zajęć teoretycznych na feriach zimowych 2015r. od 2 do 15 lutego 2015r. Przez godzinę lekcyjną rozumie się 45 minut. Celem zadania jest m.in. przekazanie uczniom wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczącej programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie CNC..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Podkarpacie stawia na zawodowców w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.10.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Marchlik Jerzy, ul. Jagiellońska 12, 39-120 Sędziszów Małopolski, ul. Jagiellońska 12, 39-120 Sędziszów Małopolski, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 15000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 13100,00
  • Oferta z najniższą ceną: 13100,00 / Oferta z najwyższą ceną: 15420,00
  • Waluta: PLN.

 

Możliwość komentowania została wyłączona.