Informacja dla gimnazjalistów

Zapraszamy wszystkich kandydatów do dostarczenia oryginałów dokumentów wraz z potwierdzeniem podjęcia nauki w naszej szkole oraz odbioru skierowania na badania.

15-19.07.2016 r.
Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy  kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku  złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły.

15-25.07.2016 r.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia  w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone  w uzupełnieniu wniosku  o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie  o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

26.07.2016 r. do godz. 14 00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.